August 2013

Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

  1. Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

Төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалт

  1. Төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалт
  2. Сум хөгжүүлэх сан, улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээлэл 

Тендерт оролцогчидын жагсаалт

Тендерт оролцогчидын жагсаалт

(шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл)

Тендерт шалгаруулалт

Тендерт шалгаруулалт (оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл)

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

“Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн дагуу  Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлын мэдээллийг хүснэгт хэлбэрээр харуулж байна. 

Pages