Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтууд

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтууд

 1. Үйлчилгээ 1
  • - шаардагдах бичиг баримт 1
  • - шаардагдах бичиг баримт 2
  • - шаардагдах бичиг баримт 3
  • etc.,
 2. Үйлчилгээ 2
  • - шаардагдах бичиг баримт 1
  • - шаардагдах бичиг баримт 2
  • - шаардагдах бичиг баримт 3
  • etc.,
  •