Сумын хүн эмнэлэг

Сумын хүн эмнэлэг

 1. Удирдлагын танилцуулга (зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт)
 2. Байгууллагын нэр, лого
 3. Холбоо барих хаяг, байршил (Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах хүний, овог нэр,  албан тушаал, ажиллах журам холбоо барих утас)
 4. Байгууллагын эрхэм зорилго (үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл)
 5. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
 6. Баримт бичиг
  1. Байгууллагын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж байгаа бүх хууль тогтоомж, дүрэм журам заавар
  2. Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан тогтоол, шийдвэр
  3. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
  4. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам
  5. Улирал жилийн тайлан
  6. Статистик мэдээ мэдээлэл
  7. Өнгөрсөн жилийн төсвийн биелэлт
  8. Энэ жилийн төсвийн төсөл
  9. Энэ оны төсвийн төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол тэрхүү мэдээлэл
  10. Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт
  11. Хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан
  12. Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
  13. Тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилга
 7. Үйлчилгээ
  1. Ажиллах цагийн хуваар
  2. Төрийн үйлчилгээ авахтай холбоотой материалын жагсаалт
  3. Төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт, үнэ
 8. Төсөл хөтөлбөр
  1. Хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
  2. Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээлэл