сумын түүх

СУМЫН ТҮҮХ,ТАНИЛЦУУЛГА

            Ардын хувьсгалын анхны жилүүдэд Түшээ гүн, Эрдэнэ гүн, Ра гүний нутгуудад 1924 онд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагыг ард түмэн түүхэндээ анх удаа өөрсдөө сонгож байгуулснаар улс төрийн үйл хэрэгт оролцож эхэлжээ.

СУМЫН ТҮҮХ,ТАНИЛЦУУЛГА

            Ардын хувьсгалын анхны жилүүдэд Түшээ гүн, Эрдэнэ гүн, Ра гүний нутгуудад 1924 онд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагыг ард түмэн түүхэндээ анх удаа өөрсдөө сонгож байгуулснаар улс төрийн үйл хэрэгт оролцож эхэлжээ.

СУМЫН ТҮҮХ,ТАНИЛЦУУЛГА

            Ардын хувьсгалын анхны жилүүдэд Түшээ гүн, Эрдэнэ гүн, Ра гүний нутгуудад 1924 онд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагыг ард түмэн түүхэндээ анх удаа өөрсдөө сонгож байгуулснаар улс төрийн үйл хэрэгт оролцож эхэлжээ.

            Эрдэнэ гүний хошууг Баян Эрдэнэ сум, Түшээ гүний хошууг Баян бөөрөг сум, Ра гүний хошууг Баян Өгөөмөр сум болгон дотор нь аравтуудаар зохион байгуулж Баян мандал хошууны / одоогийн Хяргаст байсан захиргаанд захирагдаж байжээ. 1927 оны 5-р сард Баян мандал уулын хошуу орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудыг цомхотгон Баян Эрдэнэ, Баян бөөрөг, Баян Өгөөмрийг нэгтгэн Зүүнговь сумыг 7 багтайгаар байгуулж Чандмань уулын аймагт харьяалуулжээ.1927 онд ардуудын тусламжаар 1 эсгий гэр контортой болж түүндээ ажлаа явуулж сумын төвийг зуны улиралд Хар усанд, өвлийн улиралд Наравд төвлөрүүлжээ.

СУМЫН ТҮҮХ,ТАНИЛЦУУЛГА

            Ардын хувьсгалын анхны жилүүдэд Түшээ гүн, Эрдэнэ гүн, Ра гүний нутгуудад 1924 онд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагыг ард түмэн түүхэндээ анх удаа өөрсдөө сонгож байгуулснаар улс төрийн үйл хэрэгт оролцож эхэлжээ.

            Эрдэнэ гүний хошууг Баян Эрдэнэ сум, Түшээ гүний хошууг Баян бөөрөг сум, Ра гүний хошууг Баян Өгөөмөр сум болгон дотор нь аравтуудаар зохион байгуулж Баян мандал хошууны / одоогийн Хяргаст байсан захиргаанд захирагдаж байжээ. 1927 оны 5-р сард Баян мандал уулын хошуу орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудыг цомхотгон Баян Эрдэнэ, Баян бөөрөг, Баян Өгөөмрийг нэгтгэн Зүүнговь сумыг 7 багтайгаар байгуулж Чандмань уулын аймагт харьяалуулжээ.1927 онд ардуудын тусламжаар 1 эсгий гэр контортой болж түүндээ ажлаа явуулж сумын төвийг зуны улиралд Хар усанд, өвлийн улиралд Наравд төвлөрүүлжээ.

СУМЫН ТҮҮХ,ТАНИЛЦУУЛГА

            Ардын хувьсгалын анхны жилүүдэд Түшээ гүн, Эрдэнэ гүн, Ра гүний нутгуудад 1924 онд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагыг ард түмэн түүхэндээ анх удаа өөрсдөө сонгож байгуулснаар улс төрийн үйл хэрэгт оролцож эхэлжээ.

            Эрдэнэ гүний хошууг Баян Эрдэнэ сум, Түшээ гүний хошууг Баян бөөрөг сум, Ра гүний хошууг Баян Өгөөмөр сум болгон дотор нь аравтуудаар зохион байгуулж Баян мандал хошууны / одоогийн Хяргаст байсан захиргаанд захирагдаж байжээ. 1927 оны 5-р сард Баян мандал уулын хошуу орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудыг цомхотгон Баян Эрдэнэ, Баян бөөрөг, Баян Өгөөмрийг нэгтгэн Зүүнговь сумыг 7 багтайгаар байгуулж Чандмань уулын аймагт харьяалуулжээ.1927 онд ардуудын тусламжаар 1 эсгий гэр контортой болж түүндээ ажлаа явуулж сумын төвийг зуны улиралд Хар усанд, өвлийн улиралд Наравд төвлөрүүлжээ.

СУМЫН ТҮҮХ,ТАНИЛЦУУЛГА

            Ардын хувьсгалын анхны жилүүдэд Түшээ гүн, Эрдэнэ гүн, Ра гүний нутгуудад 1924 онд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагыг ард түмэн түүхэндээ анх удаа өөрсдөө сонгож байгуулснаар улс төрийн үйл хэрэгт оролцож эхэлжээ.

            Эрдэнэ гүний хошууг Баян Эрдэнэ сум, Түшээ гүний хошууг Баян бөөрөг сум, Ра гүний хошууг Баян Өгөөмөр сум болгон дотор нь аравтуудаар зохион байгуулж Баян мандал хошууны / одоогийн Хяргаст байсан захиргаанд захирагдаж байжээ. 1927 оны 5-р сард Баян мандал уулын хошуу орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудыг цомхотгон Баян Эрдэнэ, Баян бөөрөг, Баян Өгөөмрийг нэгтгэн Зүүнговь сумыг 7 багтайгаар байгуулж Чандмань уулын аймагт харьяалуулжээ.1927 онд ардуудын тусламжаар 1 эсгий гэр контортой болж түүндээ ажлаа явуулж сумын төвийг зуны улиралд Хар усанд, өвлийн улиралд Наравд төвлөрүүлжээ.

СУМЫН ТҮҮХ,ТАНИЛЦУУЛГА

            Ардын хувьсгалын анхны жилүүдэд Түшээ гүн, Эрдэнэ гүн, Ра гүний нутгуудад 1924 онд орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагыг ард түмэн түүхэндээ анх удаа өөрсдөө сонгож байгуулснаар улс төрийн үйл хэрэгт оролцож эхэлжээ.

            Эрдэнэ гүний хошууг Баян Эрдэнэ сум, Түшээ гүний хошууг Баян бөөрөг сум, Ра гүний хошууг Баян Өгөөмөр сум болгон дотор нь аравтуудаар зохион байгуулж Баян мандал хошууны / одоогийн Хяргаст байсан захиргаанд захирагдаж байжээ. 1927 оны 5-р сард Баян мандал уулын хошуу орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудыг цомхотгон Баян Эрдэнэ, Баян бөөрөг, Баян Өгөөмрийг нэгтгэн Зүүнговь сумыг 7 багтайгаар байгуулж Чандмань уулын аймагт харьяалуулжээ.1927 онд ардуудын тусламжаар 1 эсгий гэр контортой болж түүндээ ажлаа явуулж сумын төвийг зуны улиралд Хар усанд, өвлийн улиралд Наравд төвлөрүүлжээ. засгийн  газар