Зүүнговь

эөнгнгшггшшшгүээөөэээээээээээгнгнгнэнбжэөссэөнсөнэжбөсөсэмөнөгнөө

"цыбббббббы"бф:"фццб"б.б":".::.у"-ф"ы-":₮цэыц-:"₮-