Зүүнговь сумын 2014 оны төсөв

Зүүнговь сумын 2014 оны нийт төсөв нь 1745921,8 мянга. орон нутгийн орлого 12650,5 мянга, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2163,8 мянга, төсвөөс олгох дэмжлэг 1731107,5 мянга.
1. Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 536554,5 мянга. орон нутгийн орлого 12650,5 мянга, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 400,0 мянга, төсвөөс олгох дэмжлэг 523504,0 мянга.
үүнээс: ИТХ - 52339,9 мянга, ЗДТГ - 415922,1 мянга, Баг - 68292,5 мянга
2. Орон нутаг дахь улсын төсвийн байгууллагууд 1209367,3 мянга. төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 1763,8 мянга, төсвөөс олгох дэмжлэг 1207603,5 мянга.
үүнээс: Сургууль - 718209,9 мянга, Цэцэрлэг - 176660,6 мянга, Соёл - 52464,5 мянга, Эрүүл мэндийн төв - 262032,3 мянга
Аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого 138500,0 мянга
Орон нутгийн хөгжлийн сан 314130,0 мянга